تایید دیدگاه ها

گاهی کاربران پس از ارسال دیدگاه شاهد زمان زیاد صرف شده تا تایید دیدگاه و یا پاسخگویی هستند که شامل چند دلیل است که در این بخش ذکر شده اند:

دیدگاه های منتظر شده توسط کاربران می بایست حتما شامل قوانین وبسایت و بخش دیدگاه ها شوند تا مورد تایید قرار بگیرند. این نوع فیلتر ها برای افزایش امنیت فکری و حفظ ارزش های اخلاقی و همچنین ایجاد نظم در گفتگو های وبسایت تدوین شده اند که بسیار ساده و در حد چند قانون چند کلمه ای می باشند.

زمان لازم برای پردازش دیدگاه و ارسال پاسخ و تایید تا 72 ساعت متغیر است و این به دلیل نوع دیدگاهی است که توسط کاربر منتشر می شود. اگر دیدگاه شما تخصصی باشد و به مشکلی در مد یا پچ اشاره کند که نیاز به برسی داشته باشد، طبیعتا زمان پاسخ گویی کمی طولانی می شود و این به این دلیل است که نویسنده های دیگر و مدیران اقدام به تایید دیدگاه شما نمی کنند تا نویسنده پست مد به صورت شخصی به شما پاسخ دهد.

اگر دیدگاه شما در مورد خود مد و پچ مورد نظر نباشد شما باید از انجمن استفاده نمایید و همچنین در مورد سایر مشکلات باید از همین بخش پشتیبانی استفاده نمایید چون دیدگاه شما در این موارد تایید و ثبت نمی شود.

لازم به ذکر است پاسخ شما به دیدگاه دیگران و همچنین دیدگاه هایی که شامل موارد ساده هستند به سرعت تایید می شوند و مشکلی نخواهند داشت.

اگر دیدگاه شما دارای مشکلی نیست و شما زمانی بیشتر از 72 ساعت برای آن صبر کرده اید باید مناسبت ها و یا تعطیلات روز هایی که در آن هستید هم مورد توجه قرار دهید. اگر با همه این موارد باز هم مشکلی داشتید با ارسال تیکت با ما در میان بگذارید تا مشکل شما را حل کنیم.

اطلاعات مقاله

شناسه مقاله:
4
دسته بندی:
رتبه بندی :